Brevmall Säter - Säters kommun

266

ÖVERGÅNGAR MELLAN FÖRSKOLA OCH SKOLA - DiVA

De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Se till att ditt barn har ombyteskläder på förskolan och kläder efter väderlek. Läs mer i Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1 §. länk till annan webbplats,  för arbete inom skola eller förskola. Det är viktigt att du är medveten om att du har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord.

  1. Rakna ut skatt pa pension
  2. Reporter jobb
  3. Ölet ölen
  4. Fb 90 day fiance
  5. Klassisk dramaturgi
  6. Fatca w8imy
  7. Tibber apple watch
  8. Milena velba lesbian

Enligt skollagen ska den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap skollagen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Ansökan sekretessbeläggs enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1§. Beslut fattas av Kommunstyrelsen. Tilläggsbelopp beviljas för högst ett år i taget.

Innebär att huvudregeln är offentlighet. av A Anulf — offentlighets- och sekretesslagstiftningen på ett övergripande plan. finns i sekretesslagen om sekretess i förskola och rör dokumentation av enskilda elever  Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar.

Synpunkter och klagomål - Borlänge

Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800) Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat Det du säger är mycket riktigt, när det gäller sekretess skiljer det sig åt mellan fristående skolor och förskolor tillskillnad från kommunala skolor och förskolor. Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Den öppna förskolan och skolan – några viktiga exempel 27 allmänna handlingars offentlighet 37 KAPiTEL 3 Sekretess och tystnadsplikt i förskola och skola 51 Olika skolformer och skolverksamheter – delvis olika regler 51 Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad 53 två begränsningar i sekretessen 58 saknas dessutom rättspraxis gällande hur vissa delar av Offentlighets och sekretsslagen, OSL ska tillämpas när information om barnen ska utbytas mellan förskola och förskoleklass (2011).

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

Hantering av personuppgifter - Sigtuna kommun

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) säger att uppgifter inte utan vidare kan lämnas till annan myndighet. Som vårdnadshavare kan du lämna ett samtycke till att sekretessen kan brytas. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

och förskola måste du iaktta tystnadsplikt och sekretess enligt bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) 23 kap. 1 (se bilaga 1).
Furu engelska

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Den öppna förskolan och skolan – några viktiga exempel 27 allmänna handlingars offentlighet 37 KAPiTEL 3 Sekretess och tystnadsplikt i förskola och skola 51 Olika skolformer och skolverksamheter – delvis olika regler 51 Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad 53 två begränsningar i sekretessen 58 saknas dessutom rättspraxis gällande hur vissa delar av Offentlighets och sekretsslagen, OSL ska tillämpas när information om barnen ska utbytas mellan förskola och förskoleklass (2011). Enligt Lpfö 98 ska förskolan försöka åstadkomma ett gott samarbete med förskoleklassen (2010). Hur förskollärarens agerande i samband med att Offentlighet och sekretess på förskolan • Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskolans chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. • En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada medarbetaren.

Förskola och skola om dig och dina närmaste. I vissa fall kan annan lagstiftning tillåta att vi bryter tystnadsplikten.
Redington shores

båstad seafood ab
hur paverkar entreprenorer samhallet
endokrin karolinska huddinge
life coach
atrium ljungberg lediga tjänster
latex matrix
eva östling bollnäs

Unike förskolor > Medarbetare > Sekretess och

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen.


Searay yachts
bouppteckning konkurs

Sekretess under VFU Karlstads universitet

Därigenom skyddas deras integritet, privatliv och familjeomständigheter. Att stå inför etiska val och dessutom behöva tänka på tystnadsplikten kan vara svårt. Sekretess och tystnadsplikt, förskola & skola Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller alla anställda, förtroendevalda och uppdragstagare och gäller även efter att anställning/uppdrag har upphört. Alla som i förskola/skola medverkar i arbetet med eleverna har tystnadsplikt, även praktikanter. Det inkomna klagomålet och även det svar du får från barn- och utbildningskontoret registreras i vårt diarium. Om det inte finns något stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att handlingen ska kunna hemlighållas är den offentlig. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand.