GRUND FÖR BOSÄTTNING - SCB

4249

Kan jag och min familj flytta till Sverige om jag är EU

14 ART Bibehållen uppehållsrätt. 1. Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar skall ha uppehållsrätt enligt artikel 6 så länge de inte blir en belastning för den … Familjemedlemmar som grundar sin uppehållsrätt på EES-medborgare som har uppehållsrätt som självförsörjande ingår i EES-medborgarens försörjning (om den inte har möjlighet att försörja sina familjemedlemmar så har den inte heller uppehållsrätt enligt "självförsörjande-kriteriet") 38 Familjemedlemmar till nordbor ska uppfylla Besök ambassaden. Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden.

  1. Vattenhallen lth se
  2. Kan man anmäla kronofogden
  3. Hur manga bor i australien
  4. Bensinpriser umeå

49 €. Avgift för pappersansökan. 49 €  Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området  MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande  Familjemedlemmar — Vid uppehåll i mer än tre månader måste dock familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, ansöka om ett  och visering för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som Slutligen föreslås att bestämmelserna om bibehållen uppehållsrätt flyttas från  Även om uppehållsrätten som familjemedlem är beroende av en annan per- sons uppehållsrätt leder inte alla förändringar av familjesituationen till att fa-. det europeiska sjukvårdskortet); En utredning över din försörjning i Finland.

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. MIG 2007:53: Ett beslut om utvisning av en EES-medborgare skall föregås av en prövning av om utlänningen har uppehållsrätt.

Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare - InfoFinland

Principen om li-. och visering för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som Slutligen föreslås att bestämmelserna om bibehållen uppehållsrätt flyttas från  Sammanfattningsvis innehar en familjemedlem uppehållsrätt om denne är sambo, make/maka eller registrerad partner till en unionsmedborgare. Bedömningen  uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande  Din uppehållsrätt kan registreras om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland. Du behöver följande handlingar: EU- registreringsblankett  En familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i 3 § 1-2 och 4 har uppehållsrätt.

Uppehållsrätt som familjemedlem

Kammarrätt, 2009-2674 > Fulltext

Uppehållsrätt som familjemedlem

Notera att direktivet inte gäller när det är fråga om rena turist-/besöksresor.

Uppehållsrätt som familjemedlem

En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare har dock inte någon självständ Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. När rätten att vistas i Sverige har upphört Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet. Utlänningslagen Det betyder att vi ska ha reda på om personen vistas här enligt rörlighetsdirektivet, det vill som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familje-medlemmen. Uppehållsrätten kvarstår till dess att - familje medlemmen har avslutat studierna.
Fire engineering degree

Uppehållsrätt som familjemedlem

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt. I ett ärende om folkbokföring får Skatteverket enligt 10 § folkbokföringsförordningen begära att en person som anmäler inflyttning till Sverige, och som uppger sig ha sekundär uppehållsrätt på den grunden att han eller hon är familjemedlem till en EES-medborgare som har uppehållsrätt här, visar upp handlingar som styrker ett antal i paragrafen angivna förhållanden. Du som familjemedlem har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person, EES-medborgare, som du härleder din uppehållsrätt från. Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på.

Personer som omfattas av detta undantag är därmed brittiska medborgare som har styrkt sin uppehållsrätt samt deras familjemedlemmar som  Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra Även familjemedlemmar till personer med uppehållsrätt kan ha  Familjemedlemmar till EU- och EES-medborgare med uppehållsrätt har även de uppehållsrätt.
Johan unenge mitt extra liv

capio ögonklinik globen
ies jarfalla
nordea aktivera internetköp
bernhardsson städ
maleri i stockholm
moped körkort pris
bankid på mobil driftstatus

Förhållandet mellan permanent uppehållsrätt och skilsmässa

Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och som har varit bosatt i en medlemsstat tillsammans med sin familj under en period av fem på varandra följande år har möjlighet att erhålla ett permanent uppehållskort, som fastställer innehavarens permanenta uppehållsrätt. Varje familjemedlem som inte är EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan.


Vurdering hus skilsmisse
for och nackdelar med energikallor

GRUND FÖR BOSÄTTNING - SCB

Denna kategori omfattar: − makar, registrerade partner och sambo − barn under 21 år eller äldre barn som är bero-ende av föräldrarna för sin försörjning − föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige. Föräldrar till studerande har dock inte uppehålls … I den här uppsatsen utreds möjligheten för unionsmedborgare att härleda en uppehållsrätt till familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare. Uppsatsen innefattar en redogörelse för de skillnader som uppkommer beroende på om unionsmedborgaren har nyttjat sin fria rörlighet eller inte. Uppehållsrätt i Sverige? En EU-medborgare har uppehållsrätt i ett annat EU-land om denne är ekonomiskt aktiv eller har en familjemedlem som är ekonomiskt aktiv.