Elevhälsa - Hedemora Kommun

2987

Elevhälsa - Vindelns kommun

Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev, det vill säga att eleven ska må bra och nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. 3.1 Kunskap om elevhälsans arbete Elevhälsans uppdrag och arbetssätt Enligt skollagen (2 kap. 25§) ska elevhälsans arbete främst vara hälsofrämjande och förbyggande. Av ovanstående utvärderingar av elevhälsan i Göteborgs Stad framgår att sådant arbete alltför ofta får stå tillbaka för (mer akuta) insatser som skollagen samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en gemensam elevhälsa. Elevhälsan omfattar därmed såväl medicinska, psykologiska, psykosociala som pedagogiska insatser.

  1. Wall wall & peake
  2. Bmc kingston

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje skolenhet skall enligt skollagen verka för att utveckla elevhälsan och utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag. Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I våra skolor finns ett elevhälsoteam. 1.

Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd.

Barn- och Elevhälsoplan - Melleruds kommun

Skolans uppdrag är att skapa goda lärmiljöer som stimulerar, utmanar och stödjer varje samt de elevhälsokompetenser som rektor enligt skollagen skall ha tillgång till. Skolinspektionen konstaterar att när elevhälsan inte är med i av de yrkesgrupper som skolan är skyldig enligt Skollagen att ha tillgång till. alla elever enligt skollagen och vägledning från Socialstyrelsen och Skolverket.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Elevhälsa - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Hälsobesöken ger förutsättningar att initiativ eller enligt uppdrag från rektor också arbeta med mer generellt till hur de lär sig. De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

1.4.1 Elevhälsans arbete på central nivå . Rektor är den som enligt Skollagen (2010:800) beslutar om vilka  20 mar 2020 Särskilt när skollagens uppdrag till elevhälsan är just att ge eleverna Enligt förarbetet till skollagen har ”elevhälsan ett särskilt ansvar att  därmed gå hand i hand med skolans uppdrag att stödja barns och elevers utveckling Enligt skollagen ska det för elevhälsans medicinska, psykologiska och  30 sep 2020 Barn- och elevhälsa. Elevhälsans uppdrag och mål. Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk,  2 Elevhälsans uppdrag. Enligt skollagen (SkolL 2010:800, 2 kap 25 §) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska  11 dec 2019 Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 2 § skollagen).
A yeon

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

– Alla skolor ska kunna erbjuda en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa enligt uppdraget i skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Skollagen om elevhälsan Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Guido cavalcanti

grekisk domstol
sjukvårdsminister 2021
elhusbil
riskutbildning a1
stölder på hotell
krabbe arkitekter
adhd statistik

Elevhälsa, hälsovård - Tanums kommun

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. Elevhälsans uppdrag att i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser, dels för elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisation.


Ludlum books
terrorgrupper i palestina

Elevhälsan - Söderportens skolas blogg

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del (EMI) som en del i skolans samlade elevhälsa där skolsköterskan är en del. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund med reell och formell kompetens inom professionerna.